Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1990: Tiền thân là Hợp Tác Xã vận tải Hoàng Gia thành lập năm 1990. Thành lập Đội tàu 200 DWT vận chuyển than sang Trung Quốc và vận chuyển muối từ Nam Định lên vùng núi phía Bắc.

Năm 2000: khi nền kinh tế đất nước mở cửa, Công ty phát triển đóng thêm nhiều tàu trọng tải 1.000 DWT và đổi tên thành Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Gia.

Năm 2007: Đổi tên thành Công ty Vận tải biển Hoàng Phong. Đóng mới hai tàu biển trọng tải 3.000 DWT nội địa và nam Trung Hoa.

Năm 2011: đóng thêm hai tàu 5.000 DWT là Victoria 68 và tàu Century Star 02.

Năm 2021: Thành lập Công ty CP Thương mại Vận tải Quốc tế THÀNH NAM với mục đích định hướng tương lai. Tên “Thành Nam” chính là Nam Định – quê hương của Đội ngũ các sáng lập ra đơn vị vận tải hiện nay.